POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  ISO 14001


Smatrajući se odgovornim za aktiviranje svih raspoloživih resursa i stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta životne sredine, usvajamo:

POLITIKU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 
 
Politika zaštite životne sredine je sastavni deo naše poslovne politike i zasnovana je na ispunjavanju zakona, pravilnika i standarda  ISO 14001, kao i naše dobre prakse

EURO-LIN d.o.o. je privržen očuvanju životne sredine i svsno je značaja
koji treba da ima očuvanje životzne sredine u menadžmentu i obavljanju svakodnevnih akltivnosti

OSNOVNA NAČELA  POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 
 • Prioritetan zadatak rukovodstva sa aspekta zaštite životne sredine, je da se zadovolje zahtevi i očekivanja vlasnika i društva u celini, poštujući usvojenu zakonsku regulativu,
 • Stalno poboljšanje sistema zaštite životne sredine i sprečavanje zagađenja životne sredine,
 • Dosledna primena ove politike u cilju zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i u širenju svesti o njihovoj potrebi,
 • otvorena stalna komunikacija sa okruženjem, u cilju stalnog širenja kulture zaštite životne sredine
U cilju poštovanja ovih načela obavezujemo se da ostvarimo sledeće opšte ciljeve
 
 • Stalno pratiti i ažurirati identifikaciju svih aspekata životne sredine
 • Stalno pratiti učinak aktivnosti na zaštiti životne sredine u saradnji sa za to ovlašćenim institucijama,
 • Stalno raditi na poboljšanju izgleda kvaliteta radne sredine,
 • Štedeti resurse i energiju i smanjivati rizike upotrebe štetnih materijala,
 • Posebnu pažju posvetiti propisanom recikliranju otpada,
 • Za svaku investiciju i nabavku nove opreme doneti planove, koji definišu moguće opasne situacije i štetne uticaje na zaposlene i životnu sredinu,
 • Stalno raditi na motivaciji i stimulaciji na zaštiti životne sredine i u lokalnom okruženju,
 • Stalno usavršavati obrazovati i informisati zaposlene i poslovne partnere kako bi doprineli širenju svesti o potrebi zaštite životne sredine,
 • Nastojati da se rizik od potencijalnih uticaja svede na prihvatljiv nivo


U Paraćinu, septembar 2013 godine
Direktor Dušan Miletić